صنعت تجهیزات معدن به عنوان یک صنعت بالغ طبقه بندی شده