طراحی و هزینه یابی از پروتئین ماهی کارخانه کنسانتره