توضیح دهد چگونه کانی های با ارزش مخرب برای محیط زیست