دستگاه مورد استفاده برای استخراج از معادن در مقیاس کوچک