بیل قدیمی معیوب در یک سایت استخراج از معادن پس زمینه