در minning و جامد در صنعت فرآوری مواد معدنی حذف سقوط فاصله