استفاده می شود و یا مرمت حوزه ماشین آلات ویدئویی مخروط روانکاری