1 100 120 خرد تلفن همراه و غربالگری گیاه $ 418،000