است که می تواند گیاهان را فورا به حساب  عملیات مشترک